Systemy wsparcia

USTAWA OZE

Ustawa o OZE, nad której projektem rząd pracował od 2011 r. została finalnie przyjęta przez parlament w dniu 20 lutego br, a prezydent podpisał ją w dniu 11 marca br. Wprowadza ona dla polskiego rynku energii odnawialnej szereg nowych regulacji, dotyczących przede wszystkim nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii, którzy uruchomią swoje instalacje i zaczną sprzedawać prąd do sieci po 1 stycznia 2016 r.

 • obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej (FIT) przez 15 lat,
 • obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,  
 • rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering).

Nowe zasady wsparcia mają wejść w życie od 1 stycznia 2016.

 

 

Ustawa dzieli instalacje OZE w zależności od ich mocy nominalnej. Ten podział ma istotny wpływ na to, z jakich zasad wsparcia będą mogli korzystać operatorzy poszczególnych instalacji OZE.

 

Ustawa wprowadza również pojęcie mikroinstalacji, które zostało już wcześniej ujęte w nowelizacji Prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r. (tzw. mały trójpak). Przez mikroinstalację – zgodnie z ustawą o OZE – rozumiemy „instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW”.

 

Kolejna kategoria instalacji OZE, którą wpisano do ustawy o OZE, to mała instalacja , przez którą rozumiemy „instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW”.

 

W przypadku mikroinstalacji podłączonych do sieci po 1 stycznia 2016 r. zostaną one objęte odmiennym systemem wsparcia (taryfy gwarantowane lub tzw. net-metering) niż instalacje o mocy powyżej 40 kW, które będą mogły funkcjonować w systemie aukcyjnym.

 

 

 

 

SYSTEMY WSPARCIA OZE:

 

System świadectw pochodzenia – ZIELONE CERTYFIKATY

Zielone certyfikaty, czyli świadectwa pochodzenia, to dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii.  Obrót prawami majątkowymi do zielonych certyfikatów umożliwia wytwórcom energii z OZE pozyskanie dodatkowych przychodów z tytułu produkcji zielonej energii.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o OZE, od 1 stycznia 2016 r. system zielonych certyfikatów zostanie zastępowany przez system aukcyjny.

Firmy, które zakończą swoje inwestycje do końca 2015 roku będą mogły skorzystać ze wsparcia w obecnym systemie – zielonych certyfikatów. Zaś wszystkie inwestycje uruchomione od stycznia 2016 roku będą podlegały nowym zasadom – aukcyjnym.

 

System aukcyjny

Dla nowych instalacji OZE, w których energia elektryczna wyprodukowana została po raz pierwszy po 1 stycznia 2016 r. i w których urządzenia wchodzące w skład tych instalacji zostały wyprodukowane nie później niż 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, a także opcjonalnie dla dotychczasowych wytwórców energii oraz wytwórców zmodernizowanych instalacji został przewidziany aukcyjny system wsparcia.

W aukcjach, organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki co najmniej raz w roku, wyłaniani będą przedsiębiorcy, którzy zaoferują produkcję określonej ilości energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie.

 

System dotacji

Jest to rozwiązanie polegające na wspieraniu określonych projektów poprzez zapewnienie korzystnych warunków pozyskania finansowania, lub bezpośrednimi bezzwrotnymi dotacjami.

- PROGRAM PROSUMENT dla instalacji fotowoltaicznych do 40 kW

- PROGRAM BOCIAN dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 40 kW


System ulg podatkowych

Producenci zielonej energii uzyskują preferencje w przypadku rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków. W Polsce system ten także jest stosowany dla energii odnawialnej, gdyż jest ona zwolniona z podatku akcyzowego w instalacjach do 5 MW.

Osoby prywatne posiadające instalację fotowoltaiczną do mocy 40 kW i produkujące prąd na własne potrzeby nie muszą prowadzić działalności gospodarczej, co pozwala uniknąć płacenia składek ZUS, płacimy jedynie podatek dochodowy.

 

 

 

 Zasady rozliczenia energii z mikroinstalacji OZE, której sprzedaż do sieci rozpocznie się po wejściu w życie Rozdziału 4 ustawy o OZE, reguluje art. 41 ustawy. Ten artykuł wskazuje na dwa sposoby wsparcia właścicieli mikroinstalacji uruchomionych po 1 stycznia 2016 r.


        I.            System taryfy gwarantowanej FIT

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii sprzyja rozwojowi małych, rozproszonych źródeł energii opartych o fotowoltaikę. Polskie prawo  stosuje rozwiązanie oparte o system taryfy gwarantowanej energii z OZE (tzw. feed-in-tariff). Dzięki temu mamy stałą gwarantowaną przez 15 lat taryfę zakupu energii przez zakład energetyczny. To powoduje, że inwestycja w mikroinstalacje jest opłacalna i potrafi się zwrócić w krótkim czasie.

Przewidziano następujące taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji produkujących energię elektryczną z energii słonecznej:

-instalacja do mocy 3 kWh – 0,75 zł/kWh

- instalacja o mocy od 3 kW do 10 kW – 0,65 zł/kWh

Taryfy gwarantowane będą obowiązywać tylko dla nowobudowanych instalacji (nowobudowanych po 1 stycznia 2016 r.)

W przypadku skorzystania z wsparcia Programu Prosument beneficjent po 1 stycznia 2016r. nie może skorzystać z taryf gwarantowanych FIT.

 

      II.            Net- metering

 

Net-metering jest podstawową zmianą jaką wprowadza nowa Ustawa OZE, jako element wspierania prywatnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Energia elektryczna wytwarzana przez prosumenta we własnej instalacji fotowoltaicznej i dostarczana do lokalnej sieci dystrybucyjnej rozliczana jest poprzez odejmowanie jej od ilości zużytej energii z sieci elektroenergetycznej. Wytwórca może sprzedawać niewykorzystane nadwyżki energii do sieci energetycznej po cenie 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE. Tzw net meteringiem zostaną objęte nowe jak i istniejące instalacje.

W praktyce jeżeli nasza domowa instalacja fotowoltaiczna wytworzy 2000 kWh, a zużyjemy 3000 kWh to po po 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym będziemy zobowiązani zapłacić tylko za 1000 kWh.

 

DOFINANSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

 

PROSUMENT

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

Kto w rozumieniu Programu Prosument jest Prosumentem ?

Jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Osoba taka ma możliwość wybudowania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii do mocy 40 kW.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • dotacja w wysokości do 40% dofinansowania do końca 2016 roku (do 30% po 2016 r.),
 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 000 zł - 450 000. zł, w zależności od dysponenta budynku mieszkalnego i przedsięwzięcia
 • oprocentowanie stałe pożyczki:  1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi  15 lat od daty planowanej pierwszej wypłaty transzy pożyczki;
 • Pożyczka nie podlega umorzeniu.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

 

UWAGA: W związku z aktualizacją programu Prosument  z dnia 23.06.2015 r., w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie.

 

Program linii dofinansowania prosument

 

 

 

BOCIAN

Celem programu "Bocian" jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć przedsięwzięcia m. in. takie jak: elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, wielkoformatowe elektrownie słoneczne, biogazownie, instalacje wytwarzania biogazu rolniczego, a także źródła ciepła opalane biomasą czy pozyskiwanie energii z wód geotermalnych.

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej
 • kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
 • oprocentowanie pożyczki w skali roku nie mniej niż 2%.
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
 • pożyczka nie podlega umorzeniu.
 • dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;

 

Program Bocian

 

 

 

 

 


  •  Strona główna  •  O nas i Realizacje  •  Wentylacja i Klimatyzacja  •  Chłodnictwo  •  Produkty  •  Fotowoltaika  •  Kontakt